Konkurs plastyczny

Jesteś tu: » Strona startowa » Konkurs plastyczny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Moja mała Ojczyzna”

w ramach Międzynarodowego

Projektu Edukacyjnego

„Piękna Nasza Polska Cała”

 

 

Cele konkursu:

  • kształtowanie tożsamości i przynależności narodowej;
  • pokazanie wyjątkowości naszego regionu, miejscowości;
  • uczczenie 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę;
  • rozwijanie kreatywności i talentów dzieci poprzez twórczość plastyczną;
  • aktywizowanie dzieci i ich rodziców do wspólnej zabawy ze sztuką.

Uczestnicy:

Konkurs jest adresowany do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika

w Żabowie wraz z rodzicami.


Warunki uczestnictwa:

1. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, której tematem będzie

Nasza mała Ojczyzna.

2. Pracę wykonuje uczeń wraz z rodzicem.

3. Technika: dowolna, format: A4 lub A3.

4. Każdy uczestnik może dostarczyć tylko jedną pracę.

5. Każda praca powinna posiadać metryczkę: imię i nazwisko ucznia oraz rodzica, wiek i klasę, do

której uczęszcza dziecko.

6. Prace konkursowe będą oceniane przez jury konkursowe, powołane przez koordynatora.

7. W ocenie prac pod uwagę będą brane: zgodność pracy z tematem, estetyka wykonania

oraz pomysłowość.

8. Pracę należy dostarczyć do dnia 05.11.2018r. do koordynatora konkursu - pani Karoliny Ręk.

9. Zgłaszając pracę rodzic/prawny opiekun dziecka jednocześnie wyraża zgodę na udział dziecka

w konkursie oraz publikowanie zdjęć na stronie internetowej szkoły oraz w materiałach

związanych z konkursem ( Załącznik nr 1).

Bez podpisanej zgody prace nie będą brane pod uwagę!


Rozstrzygnięcie konkursu:
1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch grupach:
• uczniowie klas 0 - III;
• uczniowie klas IV - VIII. 2. Ogłoszenie wyników nastąpi na apelu szkolnym z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości (09.11.2018r.).
3. Autorzy najciekawszych prac otrzymają dyplomy i drobne upominki.
4. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatora.
Załącznik 1

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)
NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE PLASTYCZNYM „Moja mała Ojczyzna”

 

1. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka
………………………………………………………………………..
                     (imię i nazwisko)
w konkursie plastycznym „Moja mała Ojczyzna” organizowanym w roku szkolnym 2018/2019
przez Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Żabowie.
2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, wiek) …………………………………………………………………………………………………
w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1000).
3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanej przez moje dziecko pracy konkursowej w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, prezentacjach pokonkursowych w różnych formach utrwaleń.

 


………………… ……………………                                                                                         ……………………
Miejscowość i data                                                                                                            Podpis rodziców
                                                                                                                                          (opiekunów prawnych)
                                                                                                                                            uczestnika konkursu

 

Pliki do pobrania