KARTA ROWEROWA

Jesteś tu: » Strona startowa » KARTA ROWEROWA

 

REGULAMIN UZYSKANIA KARTY ROWEROWEJ

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŻABOWIE


1. Do egzaminu na kartę rowerową mogą przystąpić uczniowie, którzy ukończyli 10 lat.

2. Karta rowerowa jest wydawana w szkole bezpłatnie.

3. Warunkiem przystąpienia do egzaminu na kartę jest zgoda rodzica i wychowawcy klasy w formie podpisu na arkuszu  

    zaliczeń (załącznik nr 1 - dostępny na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły). Zgoda rodziców

    jednocześnie jest deklaracją braku przeciwwskazań zdrowotnych do wydania karty rowerowej.

4. Uczniowie do egzaminu teoretycznego są przygotowywani przez nauczyciela zajęć technicznych w formie zajęć

    lekcyjnych w ramach zajęć technicznych - wychowanie komunikacyjne, pozalekcyjnych w wymiarze ok.12 godzin,

    uczeń może przygotowywać się samodzielnie.

5. Uczniowie są zobowiązani dostarczyć do szkoły na czas egzaminu sprawny rower, którym będą sprawdzane

    umiejętności jazdy rowerem, ( szkoła nie dysponuje rowerami).

6. Egzamin teoretyczny i praktyczny odbywa się w określonym przez nauczyciela zajęć technicznych czasie i miejscu.

7. Egzamin składa się z:

    a) części teoretycznej - 20 pytań testowych,

    b) części praktycznej - jazda rowerem.

8. Tematyka egzaminu teoretycznego: podstawowe manewry na drodze, znaki i sygnały drogowe, typowe sytuacje

    drogowe (skrzyżowania drogi głównej z drogami podporządkowanymi, skrzyżowania dróg równorzędnych i z ruchem

    okrężnym), wyposażenie roweru i obsługa, czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo, pierwsza pomoc.

9. Warunkiem uzyskania zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie przez ucznia co najmniej 16 poprawnych

    odpowiedzi.

10. Sprawdzian praktyczny odbywa się w wyznaczonym miejscu.

11. Część praktyczna polega na ocenie kierującego rowerem pod względem:

      a) przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,

      b) umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności: pozycja kierującego na pojeździe, upewnienie się o

          możliwości jazdy, płynne ruszanie z miejsca, upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku

          jazdy, płynna jazda po prostej i ósemce, wytyczonym pasem bez podpierania się nogami, hamowanie i

          zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

12. Uczeń we własnym zakresie ma obowiązek nauczyć się jazdy na rowerze i posiadać go w trakcie sprawdzianu

       praktycznego.

13. Uczeń we własnym zakresie zapewnia sobie sprawny rower na test praktyczny. Pojazd na miejsce egzaminu

       dostarcza osoba, która posiada uprawnienia do poruszania się na nim po drogach publicznych i jest za niego

       odpowiedzialna.

14. Rower powinien być sprawny.

15. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie roweru podczas jazdy.

 

UWAGA!!!

1. Do odebrania karty rowerowej niezbędne jest posiadanie zdjęcia formatu legitymacyjnego.

2. Karta rowerowa jest potrzebna do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 

Załącznik nr 1. - Arkusz zaliczeń (plik w formacie MS Word).